جدول زمانبندی کارگاه های جاری:
ردیف عنوان کارگاه مدرس نوع آموزش ساعت آموزش شهریه دوره
1

آمادگی

آزمون EPT

مدرسین دانشگاه عملی و مجازی 24 ساعت پانصدو پنجاه هزار تومان
لطفا مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6037991899541696 یا به شماره حساب 0216836922003 واریز و تصویر فیش واریز شده را بارگذاری نمایید.