جدول زمانبندی کارگاه های جاری:
ردیف عنوان کارگاه مدرس نوع آموزش ساعت آموزش شهریه دوره
1 آمادگی آزمون EPT مدرسین دانشگاه عملی و مجازی 24 ساعت پانصدو پنجاه هزار تومان